Ai Là Triệu Phú (12 cезон)

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск

Список выпусков 12-го сезона телеигры «Ai Là Triệu Phú», вьетнамской версии игры «Who Wants to Be a Millionaire?».

Выпуск Дата эфира Участники Выигрыш Пройдено этапов
1 5 января 2021 Trần Đặng Đăng Khoa ₫22 000 000 14
2 12 января 2021 Khổng Thị Nguyên ₫2 000 000 7
Đào Khắc Việt ₫22 000 000 10
3 19 января 2021 Hồ Văn Bính ₫40 000 000 12
Vũ Thị Phương ₫30 000 000 11
4 2 февраля 2021 Lê Thị Thúy ₫2 000 000 8
Trần Ngọc Sung ₫14 000 000 9
Nguyễn Hoài Anh (₫2 000 000) (5)
5 9 февраля 2021 ₫30 000 000 11
Nguyễn Minh Hoàng ₫30 000 000 11
6 23 февраля 2021 Trần Thế Trung ₫40 000 000 12
Hoàng Thị Quỳnh Anh (₫3 000 000) (6)
7 2 марта 2021 ₫?  ?
 ? ₫?  ?
8 9 марта 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
9 16 марта 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
10 23 марта 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
11 30 марта 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
12 6 апреля 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
13 13 апреля 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
14 20 апреля 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
15 27 апреля 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
16 4 мая 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
17 11 мая 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
18 18 мая 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
19 25 мая 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
20 1 июня 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
21 8 июня 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
22 15 июня 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
23 22 июня 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
24 29 июня 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
25 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
26 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
27 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
28 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
29 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
30 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
31 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
32 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
33 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
34 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
35 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
36 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
37 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
38 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
39 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
40 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
41 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
42 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
43 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
44 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
45 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
46 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
47 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
48 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
49 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
50 2021  ? ₫?  ?
 ? ₫?  ?
50 выпусков 11 игр (11 участников) Σ = ₫235 000 000 111 (~9)